krejzolka70

106 tekstów – auto­rem jest krejzol­ka70.

Ludzie zmieniający się dla ko­goś są głup­ca­mi, bo nie by­li nig­dy kocha­ni przez tą osobę wcześniej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2015, 00:19

Proste tylko do przeczytania

Dob­rze wiem, że później będę żałować
Pot­ra­fię Ci po­wie­dzieć w twarz,
Że kiedyś będę Cię potrzebować.
Cza­sem się droczę, szu­kam kontrowersji
Chciałam zaw­sze, żebyś był lepszy.
Nig­dy nie dos­trze­gałam tru­du, nie chciałam
Nie zauważyłam jak szyb­ko sa­dys­tką się stałam.

Dziś stoję nad prze­paścią wiedząc, że nie uj­rzę twych niebies­kich oczy
Wiem, że nie miałabym od­wa­gi po­dejść, wiem jak się wszys­tko już da­lej potoczy... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 kwietnia 2015, 21:35

Łat­wo mi pi­sać o miłości, bo lu­bię być nar­ra­torem trzecioosobowym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 kwietnia 2015, 00:24

Ja nie szydzę z ludzi, to wewnętrzna niemoc zro­zumienia głupoty. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2015, 21:42

Płyt­cy ludzie współżyją dla za­bawy, Ci war­ci uwa­gi z miłości i poświęcenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 kwietnia 2015, 15:59

Cza­sem pełne rodzi­ny są o wiele bar­dziej pus­te, niż te, gdzie córka po­lega tyl­ko na matce. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 kwietnia 2015, 23:34

Nie wierzę Ci w pra­wie żad­ne słowo, ale cieszę się, że poświęcasz cen­ny czas by je dla mnie wymyślić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 18:02

Krzycz głośno sta­re tek­sty Mer­cu­rego, tańcz ze mną w rytm krop­li deszczu, uśmie­chaj się do każde­go wstające­go wscho­du, graj w moim ser­cu me­lodię, która spra­wi, że życie sta­nie się ko­loro­wanką, a Ty artystą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 kwietnia 2015, 00:38

Ma­mo, cze­mu za­miast uśmie­chu gościsz łzy w oczach?
Ma­mo, mu­sisz wie­dzieć, że życie zas­ka­kuje, mi­mo, iż jes­teśmy pew­ni, że wszys­tkie zmiany są na lep­sze.
Ma­mo, nie jes­tem w sta­nie wy­razić jak bar­dzo Cię kocham, chcę to pow­tarzać codzien­nie, bo z każdym dniem kocham Cię jeszcze bardziej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 września 2014, 12:47

Budzi mnie te­lefon w o pier­wszej nocy:
"-Przep­raszam, że Cię budzę, po­dejdź szyb­ko do okna.
-Jes­tem... Nic nie rozumiem?
-Widzisz tą świecącą plamkę na niebie?
-Księżyc?
-Tak, po­nieważ wiele nie mam, chciałbym Ci po­daro­wać coś, co jest nieu­chwy­cal­ne, nie do zat­rzy­mania, coś przy czym pieniądze nie mają żad­ne­go znacze­nia. Dob­ra­noc... " 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 września 2014, 00:10

krejzolka70

krejzolka70

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 maja 2015, 08:00z_alabastru sko­men­to­wał tek­st Ludzie zmieniający się dla [...]

1 maja 2015, 00:51scorpion sko­men­to­wał tek­st Ludzie zmieniający się dla [...]

1 maja 2015, 00:19krejzolka70 do­dał no­wy tek­st Ludzie zmieniający się dla [...]

30 kwietnia 2015, 14:19Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Proste tyl­ko do przeczy­tania

29 kwietnia 2015, 21:35krejzolka70 do­dał no­wy tek­st Proste tyl­ko do przeczy­tania

25 kwietnia 2015, 08:42Gavotek sko­men­to­wał tek­st Ja nie szydzę z [...]

25 kwietnia 2015, 00:24krejzolka70 do­dał no­wy tek­st Łatwo mi pi­sać o [...]

24 kwietnia 2015, 07:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ja nie szydzę z [...]

23 kwietnia 2015, 23:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie wierzę Ci w [...]